რატომ Diaryium?

თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ სკოლის კოლექტივის ყველა წევრს, თანაკლასელებს და სხვა პირებს.  

Improves the learning school process through easy to use tools. "Mano dienynas" makes it easy to teach, to learn and to spread the information in the most effective way.

Our community keeps on growing and expanding internationally. "Mano dienynas" will be able to connect  teachers, parents and students from any part of the world.

You can access "Mano dienynas", connect to your friends and use your stored documents from any computer with Internet access.

Anyone with basic computer and email knowledge can start using "Mano dienynas" .

"Mano dienynas" is available to all smart phones with Android and Apple OS. With mobile push notifications parents will be instantly informed about the important matters.

Mobile apps for Android and iOS
Diary on your phone - stay informed
Download mobile application to your mobile phone
Try also the additional Diaryium Plus functionalities