Sistemos ,,Mano dienynas" pagrindinės naudojimo sąlygos ir privatumo politika

I. Sąvokos

1. Taisyklėse naudojamos sąvokos atitinka apibrėžtas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas, BDAR). Šiame skyriuje su BDAR tapačių sąvokų apibrėžtis tik papildoma “Mano dienynas” sistemos kontekste.
2. Mokykla – įstaiga, kurios pagrindinė veikla – formalusis arba (ir) neformalus švietimas.
3. Sistema – informacinė „Mano dienynas“ sistema, kurią sukūrė, prižiūri ir tobulina UAB „Nacionalinis švietimo centras“.   
4. Sistemos paskirtis – suteikti Mokykloms funkcionalumą, leidžiantį informacinių technologijų pagalba atlikti darbus, kurie paprastai Mokyklose atliekami kitomis priemonėmis. Viena pagrindinių Sistemos dalių yra Mokyklos elektroninis dienynas, jis taip pat gali būti naudojamas ir kaip lankomumo apskaitos sistema
5. Vartotojas – fizinis asmuo registruotas Sistemoje, kuris ja naudojasi, turi atskirą prisijungimo vardą ir slaptažodį bei kurio duomenys yra tvarkomi;
6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Vartotoju, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
7. Duomenų valdytojai - tai mokymo įstaigos ir (arba) savivaldybės, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis.
8. Duomenų tvarkytojai – mokymo įstaigos, savivaldybės, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis, Vartotojai ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.

II. Bendrosios nuostatos

9. Vartotojų sutartį su Sistema sudaro bei naudojimasis Sistema vykdomas remiantis šiame dokumente pateikiamomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) ir Sistemos privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau – Privatumo ir slapukų naudojimo politika).
10. Asmuo gavęs iš Mokyklos prisijungimo duomenis prisijungia prie Sistemos ir  patvirtina, kad sutinka su sistemos naudojimo taisyklėmis bei Privatumo ir slapukų naudojimo politika.
11. Užsiregistravęs asmuo tampa Sistemos Vartotoju, kuris įgyja pagal Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
Privatumo ir slapukų naudojimo politika nustato, kaip  Sistemoje renkami, tvarkomi ir saugomi duomenų subjekto (Vartotojų) duomenys. Privatumo ir slapukų naudojimo politika taikoma visoms sistemos paslaugoms.
12. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus  Sistemos administratoriai turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdami vartotojų pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles arba Privatumo ir slapukų naudojimo politiką. Naujos Taisyklės arba Privatumo ir slapukų naudojimo  politika įsigalioja nuo jų patalpinimo į šią svetainę. Tuo atveju, kai keičiamos esminės Taisyklių sąlygos Vartotojai turi iš naujo sutikti su naudojimo sąlygomis ir privatumo ir slapukų politika.
13. Vartotojai nesutinkantys su šio Susitarimo ar Privatumo ir slapukų naudojimo politikos sąlygomis, negali naudotis Sistemos paslaugomis.
14. Sistemos administratoriai nėra atsakingi ir nekompensuoja Vartotojui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse ar Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje numatytų sąlygų nesilaikymo.

III.. Asmens duomenų valdymo ir tvarkymo nuostatos

15. Sistemos duomenų bazėje saugomi duomenys apie Sistemos Vartotojus įvardinti privatumo ir slapukų naudojimo politikos 9 punkte.  Visa įvardinta informacija yra būtina korektiškam Sistemos funkcionavimui.
16. Duomenų saugojimo tikslas - Elektroninio dienyno pildymas, mokyklos nelankančių moksleivių apskaita bei statistinių duomenų rinkimas.
17. Duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti mokymo įstaigų funkcijų vykdymą, vartotojų bendravimą, informavimą ir sėkmingą identifikavimą.
18. Asmuo prieš tapdamas Vartotoju gavęs iš Mokyklos prisijungimo duomenis, turi užsiregistruoti Sistemos svetainėje www.manodienynas.lt.
19. Vartotojui pradedant naudotis Sistema pateikiamos šios taisyklės ir galimybė išreikšti sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje nurodytais atvejais ir tikslais.
20. Vartotojas turi teisę žinoti apie savo Duomenų tvarkymą ir jo procedūras. Vartotojas gali bet kuriuo metu kreiptis į Duomenų valdytoją arba į Duomenų tvarkytoją ir paklausti, kokie jo duomenys ir kaip jie yra tvarkomi.
21. Vartotojas gali matyti savo asmens Duomenis prisijungęs prie Sistemos.
22. Vartotojas turi teisę pakoreguoti savo asmens Duomenis Sistemoje. Jei Vartotojo vaidmuo Sistemoje tinkamai nustatytas (tai užtikrina Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas), vartotojas gali prisijungti prie Sistemos ir pakoreguoti savo Duomenis.
23. Vartotojas turi teisę reikalauti ištaisyti arba ištrinti Duomenis iš Sistemos, jei jie tvarkomi, nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų.
24. Vartotojas turi teisę pareikšti nenorą, kad Duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju vartotojas turi kreiptis į Duomenų valdytoją, kuris, susiderinęs su Duomenų tvarkytoju, išspręstų ginčą.
25. Mokyklos darbuotojams, įgaliotiems dirbti su Duomenimis, draudžiama atskleisti informaciją tretiesiems asmenims. Tai lieka galioti ir asmeniui pakeitus darbovietę arba pareigas, arba nušalinus asmenį nuo darbo su Sistema.
26. Be teisių tiesiogiai įvardintų šiose Taisyklėse asmens duomenų subjektai (sistemos vartotojai) turi visas teises apibrėžtas Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento III skyriuje.
27. Vartotojų duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatomis, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų valdymo, tvarkymo ir apsaugos aspektus.

IV. Vartotojų elgesys

28. Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo pranešimus, komentarus, bet kokios įkeliamos informacijos turinį, siųstą ar įkeltą naudojantis Sistema.
29. Sistemos administracija neatsako už jokią pranešimų, komentarų ar kitų Vartotojų veiksmų padarytą  materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti kiti asmenys.
30. Draudžiama Sistemą naudoti tokiu būdu, dėl kurio Sistemos veikimas arba prieiga prie jos bus (arba tikėtina, kad gali būti) pertraukta, pažeista arba pabloginta.
31. Sistemą draudžiama naudoti:
31.1 apgaulės tikslais arba jei naudojimas susijęs su kriminaliniu nusikaltimu ar kita neteisėta veikla;
31.2 naudoti arba siųsti bet kokią medžiagą, kuri yra neteisėta, žalinga, nepadori, grasinamojo, įžeidžiamojo pobūdžio, sukelianti deliktinę atsakomybę, šmeižikiška, pažeidžianti garbę ir orumą, vulgari, nepadori, susijusi su vaikų pornografija, gašlaus, nešvankaus, niekinamojo pobūdžio, pažeidžianti kito asmens privatumą, skleidžianti neapykantą ar nepriimtina rasiniu, etniniu ar kitokiu požiūriu;
31.3. persekiojimo, bauginimo ir (arba) priekabiavimo prie kito asmens tikslais, taip pat kitų asmenų smurto kurstymui;
31.4. bet kokius veiksmus, kurių pagalba siekiama pakenkti nepilnamečiams.
31.5. Sistemoje draudžiama:
31.5. apsimesti kitu asmeniu ir melagingai nurodyti ar kitaip neteisingai paskelbti apie savo ryšį su fiziniu ar juridiniu asmeniu;
31.6. mėginti gauti prieigą prie kito asmens paskyros. Asmeniui pateikus neteisingą slaptažodį 8 (aštuonis) kartus informacija fiksuojama administravimo įrankyje, kuriame išsaugomas bandyto prisijungti įrenginio IP adresas, laikas ir data.
31.7.  manipuliuoti identifikacine informacija, siekiant nuslėpti asmens tapatybę.
31.8. kliudyti, trikdyti ar neleisti kitam Vartotojui naudotis interneto svetaine, paslaugomis, medžiagomis ar kitomis susijusiomis svetainėmis, paslaugomis ar medžiagomis;
31.9. gauti prieigą ar mėginti gauti prieigą prie medžiagos, prie kurios Vartotojas neturi leidimo prieiti ar panaudojant priemones, kuriomis sąmoningai nebuvo suteikta leidimo naudotis per interneto svetainę ar teikiant paslaugas.

V. Reklaminių skydelių transliavimas ir informacinių pranešimų siuntimas

32. Duomenų Tvarkytojas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ visus informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Vartotojui registracijos metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Vartotojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgdama į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Vartotojui siunčiama informacija laikoma gauta Vartotojo kitą dieną po jos išsiuntimo.
33. Duomenų Tvarkytojas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų, tinklų ar kitokius sutrikimus, dėl kurių Vartotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Duomenų Tvarkytojo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Vartotojui, kopijos buvimas Duomenų Tvarkytojo serveryje (duomenų bazėje ar kitame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Vartotojui išsiuntimą.

VI.  Intelektinės nuosavybės apsauga

34. Visos teisės į svetainę www.manodienynas.lt ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėse esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Sistemos kūrėjo sutikimo.

VII. Kitos nuostatos

35. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
36. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
37. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal UAB „Nacionalinis švietimo centras“ buveinės vietą.
38. Kilus klausimams kreitpkitės el. paštu info@manodienynas.lt

Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. „Mano dienynas“ sistemos privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau – Privatumo ir slapukų naudojimo politika) nustato, kaip „Mano dienynas“ sistemoje renkami, tvarkomi ir saugomi duomenų subjekto (asmenų) (toliau – vartotojas) duomenys.
2. Privatumo politika taikoma visoms „Mano dienyno“ sistemos paslaugoms.
3. Duomenų valdytojai yra mokymo įstaigos ir (arba) savivaldybės, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis.
4. Duomenų tvarkytojai – mokymo įstaigos, savivaldybės, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis, vartotojai ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.
5. Duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti mokymo įstaigų funkcijų vykdymą, vartotojų bendravimą, informavimą ir sėkmingą identifikavimą.
6. Vartotojų duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu

II. Duomenų tvarkymas

7. „Mano dienynas“ sistemoje renkami ir kaupiami tik tie duomenų subjektų duomenys, kurie reikalingi mokymo įstaigos funkcijoms atlikti arba sėkmingai identifikuoti duomenų subjektą „Mano dienynas“ sistemoje.
8. Duomenų valdytojai priima sprendimus dėl duomenų apie duomenų subjektus rinkimo, tvarkymo, saugojimo ir naikinimo.
Visos paslaugos „Mano dienynas“ sistemoje teikiamos tik registruotiems vartotojams.
9.  „Mano dienynas“ sistemoje tvarkomi šie vartotojų duomenys:
9.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų duomenys:
9.1.1. Vardas;
9.1.2. Pavardė;
9.1.3. gyvenamosios vietos adresas;
9.1.4. vaiko gimimo data;
9.1.5. ugdymo kalbos;
9.1.6. specialieji ugdymo poreikiai:
9.1.1.1. dideli;
9.1.2.1. labai dideli;
9.1. vaiko gerovės komisijos sprendimas;
9.1. gydytojo rekomendacijos;
9.1. negalios, sutrikimai.
9.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų/globėjų duomenys:
9.2.1. vardas;
9.2.2. pavardė;
9.2.3. el. paštas;
9.2.4. slaptažodis;
9.2.5. telefono numeris;
9.2.6. gyvenamosios vietos adresas;
9.2.7. darbovietės pavadinimas;
9.2.8. užimamos pareigos.
9.3. Mokinių duomenys:
9.3.1. vardas;
9.3.2. pavardė;
9.3.3. el. paštas;
9.3.4. slaptažodis;
9.3.5. telefono Nr.;
9.3.6. gimimo data;
9.3.7. klasė;
9.3.8. lytis;
9.3.9. gyvenamosios vietos adresas;
9.3.10. programos kurso kartojimas;
9.3.11. užsienietis;
9.3.12. mokosi namuose 1 mokslo metus ir ilgiau;
9.3.13. patirtų traumų skaičius;
9.3.14. I užsienio kalba;
9.3.15. II užsienio kalba;
9.3.16. III užsienio kalba;
9.3.17. mokosi lotynų kalbos;
9.3.18. gyvena bendrojo lavinimo mokyklų bendrabučiuose, vaikų globos namuose;
9.3.19. gauna nemokamą maitinimą;
9.3.20. dorinis ugdymas (tikyba arba etika);
9.3.21. nemokamo maitinimo kartų kiekis per dieną;
9.3.22. kompleksinių sutrikimų turėjimas;
9.3.23. našlaitis ar/ir likęs be tėvų globos;
9.3.24. sveikatos duomenys:
9.3.25. fizinio ugdymo grupė;
9.3.26. regėjimo aštrumas;
9.3.27. mokymosi stilius;
9.3.28. rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos:
9.3.29. ligos kodas;
9.3.30. Pastabos;
9.3.31. duomenys specialiųjų poreikių mokiniams bendrojo lavinimo mokykloms bendrosioms klasėms:
9.4. Mokinių tėvų duomenys:
9.4.1. vardas;
9.4.2. pavardė;
9.4.3. el. paštas;
9.4.4. slaptažodis;
9.4.5. telefono Nr.;
9.4.6. gyvenamosios vietos adresas;
9.4.7. darbovietės pavadinimas;
9.4.8. užimamos pareigos;
9.4.9. gimimo data.
9.5. Pedagogų duomenys:
9.5.1. vardas;
9.5.2. pavardė;
9.5.3. el. paštas;
9.5.6. slaptažodis;
9.5.7. telefono Nr.;
9.5.8. gyvenamosios vietos adresas;
9.5.9. gimimo data.
9.5.10. Mokymo įstaigos duomenys:
9.5.11. mokymo įstaigos pavadinimas;
9.5.12. mokymo įstaigos el. paštas;
9.5.13. telefono Nr.;
9.5.14. mokymo įstaigos adresas;
9.5.15. mokymo įstaigos kodas; 
9.5.16. papildomi ikimokyklinio ugdymo įstaigos duomenys:
9.5.17. ikimokyklinio ugdymo įstaigos tipas:
9.5.17.1. Bendroji;
9.5.17.2. bendroji su spec. grupėmis;
9.5.17.3. bendroji – specializuotoji;
9.5.17.4. specialioji;
9.5.18. ugdymo kalbos.
9.6. Sistemos administratoriaus duomenys:
9.6.1. el. paštas;
9.6.2. slaptažodis;
9.6.3. telefono Nr.;
9.6.4. mokyklos, darželio adresas.
10. Privatumo politikos 9.1.1-9.1.2, 9.2.1-9.2.3, 9.3.1-9.3.2, 9.4.1 – 9.4.3, 9.5.1 – 9.5.3 papunkčiuose nurodyti vartotojų duomenys ir 9.6.1 – 9.6.5 papunkčiuose nurodyti mokymo įstaigos duomenys yra privalomi ir tvarkomi siekiant užtikrinti sėkmingą vartotojo identifikavimą.
11. Kiti Privatumo politikos 9 punkte pateikti vartotojų duomenys nėra privalomi ir tvarkomi konkretaus duomenų valdytojo sprendimu.
12. Vartotojų duomenų įvedimas:
12.1. Už vartotojų duomenų į „Mano dienynas“ sistemą įvedimą atsako mokymo įstaigos ir (arba) savivaldybės administracija.
12.2. Jei mokymo įstaigos negali įvesti duomenų į „Mano dienynas“ sistemą, jų prašymu tai gali atlikti UAB „Nacionalinis švietimo centras“:
12.2.1. Mokymo įstaiga vartotojų duomenis pateikia paslaugų teikimo sutartyje, pasirašytoje tarp mokymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“, nurodytu elektroninio pašto adresu.
12.2.2. Duomenys pateikiami *.xls arba *.xml tipo faile.
12.2.3. Duomenys į „Mano dienynas“ sistemą įkeliami centralizuotai, automatiniu būdu.
13. Pastebėjus netikslius vartotojų duomenis, jie nedelsiant turi būti patikslinami ir pataisomi:
13.1. Mokymo įstaiga, pastebėjusi netikslius vartotojų duomenis privalo nedelsiant juos patikslinti.
13.2. Vartotojas, pastebėjęs netikslius savo duomenis, privalo nedelsiant juos patikslinti. Jei dėl tam tikrų priežasčių vartotojas negali patikslinti duomenų, jis apie tai privalo informuoti mokymo įstaigą, su kuria sieja santykiai ir kuri suteikė teisę naudotis „Mano dienynas“ sistema.
13.3. Mokymo įstaiga gavusi pranešimą iš vartotojo, kad vartotojo duomenys nėra tikslūs, privalo nedelsiant patikslinti vartotojo duomenis.
13.4. Jei mokymo įstaiga negali patikslinti vartotojo duomenų, tai ji turi kreiptis į UAB „Nacionalinis švietimo centras“, kuri savo ruožtu nedelsiant patikslina netikslius vartotojo duomenis.
14. Duomenų saugojimas ir naikinimas:
14.1. Duomenys „Mano dienynas“ sistemoje nėra naudojami ir saugojami ilgiau, nei reikalinga tikslams, kuriems jie buvo skirti.
14.2. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys perkeliami į elektroninį archyvą.
14.3. Vartotojų duomenys „Mano dienynas“ sistemoje ištrinami kai mokymo įstaiga atsisako ,,Mano dienynas” paslaugų ir nurodo ištrinti duomenis
14.4. Duomenų valdytojo archyve duomenys laikomi Lietuvos įstatymuose nustatytą laikotarpį, kuriam pasibaigus duomenys perduodami į valstybinį archyvą arba sunaikinami.

III. Vartotojų teisių ir duomenų saugos užtikrinimas

15. „Mano dienynas“ sistemoje tvarkomais duomenimis nėra dalijamasi ir jie neatskleidžiami jokiems tretiesiems asmenims be vartotojų sutikimo, išskyrus atvejus, jeigu duomenis reikia atskleisti laikantis teisinių įpareigojimų ar teisminių institucijų sprendimų.
16. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ privalo užtikrinti, kad vartotojų duomenys kaupiami ir laikomi saugiai, laikantis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento ir visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą:
16.1. „Mano dienynas“ sistemoje kuriamos ir nuolat atnaujinamos techninės ir organizacinės priemonės ir procedūros tam, kad būtų užtikrintas „Mano dienynas“ sistemos saugumas ir tuo pačiu apsaugoti vartotojų duomenys.
16.2. Nuolat tobulinamas saugumas, siekiant užkirsti kelią nesankcionuotam ar neteisėtam vartotojų duomenų tvarkymui ir atsitiktinei, nesankcionuotai ar neteisėtai prieigai prie vartotojų duomenų, taip pat atsitiktiniam, nesankcionuotam ar neteisėtam vartotojų duomenų naudojimui, tvarkymui, kopijavimui, pakeitimui, perdavimui, praradimui, sunaikinimui ar sugadinimui.
16.3. Vartotojų duomenų saugumo užtikrinamas:
16.3.1. naudojant duomenų šifravimą;
16.3.2. naudojant tik autorizuotą prieigą prie „Mano dienynas“ sistemos;
16.3.3. apribojant prieigą prie vartotojų duomenų pagal „Mano dienynas“ vartotojų teises;
16.3.4. automatiškai atjungiant vartotojus nuo sistemos, kai „Mano dienynas“ sistema nesinaudojama ilgiau kaip 45 minutes.
16.4. „Mano dienynas“ sistemos tarnybinėse stotyse, UAB „Nacionalinis švietimo centras“ darbuotojų, dirbančių su „Mano dienynas“ sistema, kompiuteriuose nuolat veikia apsauga nuo žalingų programų, kuri reguliariai, ne rečiau kaip kartą per dieną yra atnaujinama.
16.5. Prie „Mano dienynas“ sistemos tarnybinių stočių negali prisijungti neautorizuoti asmenys.
16.6. Už patalpų, kuriose yra „Mano dienynas“ sistemos tarnybinės stotys, saugumą atsako UAB „Nacionalinis švietimo centras“ darbuotojai arba kitos įmonės, šias paslaugas teikiančios pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, darbuotojai.
16.7. UAB “Nacionalinis švietimo centras” savo veikloje vadovaujasi informacijos saugos standarto ISO 270001 nuostatomis, užtikrinančiomis asmens duomenų saugą ir realizuojančiomis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento IV skyriaus reikalavimus duomenų tvarkytojams.
17. Prieiga prie „Mano dienynas“ sistemos vartotojams suteikiama mokymo įstaigos sprendimu, pasirašius paslaugų teikimo sutartį tarp mokymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.
18. Mokymo įstaiga turi užtikrinti, kad mokymo įstaigos personalo, kuris turi prieigą prie „Mano dienynas“ sistemos, kompiuteriuose yra įdiegta apsauga nuo žalingų programų, kuri reguliariai yra atnaujinama.
19. Vartotojų prieigos teisės:
19.1. Vartotojai, turintys mokinio prieigos teisę, gali:
19.1.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.1 ir 9.3.27 papunkčiuose;
19.1.2. tvarkyti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.3 - 9.3.5 ir 9.3.9  papunkčiuose;
19.2. Vartotojai, turintys Tėvų prieigos teisę, gali:
19.2.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.4.1 ir 9.4.9 papunkčiuose;
19.2.2. tvarkyti savo duomenis nurodytus Privatumo politikos 9.4.3 - 9.4.8 papunkčiuose;
19.2.3. peržiūrėti savo vaikų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.1  - 9.3.26 papunkčiuose.
19.2.4. tvarkyti savo vaikų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3.3,  9.3.4, 9.3.5 ir 9.3.9 papunkčiuose.
19.3. Vartotojai, turintys mokytojo prieigos teises, gali:
19.3.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1 - 9.5.7  papunkčiuose;
19.3.2. tvarkyti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.3 - 9.5.6 papunkčiuose;
19.3.3. peržiūrėti kitų mokytojų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1 –  9.5.3, 9.5.5 – 9.5.7 papunkčiuose.
19.3.4. peržiūrėti mokomų mokinių duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3 papunktyje.
19.4. Vartotojai, turintys klasės vadovo prieigos teises, gali:
19.4.1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1 - 9.5.7 papunkčiuose;
19.4.2. tvarkyti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.3 - 9.5.6 papunkčiuose;
19.4.3. peržiūrėti kitų mokytojų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5.1  – 9.5.3, 9.5.5 – 9.5.7 papunkčiuose;
19.4.4. peržiūrėti ir tvarkyti mokinių duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3 papunktyje, išskyrus 9.3.4 papunktį, ir 9.3.7. papunktį, kurį gali tik peržiūrėti;
19.4.5. peržiūrėti ir tvarkyti mokinių duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3 papunktyje, išskyrus 9.3.4 papunktį ir 9.3.7 papunktį, kurį gali tik peržiūrėti; peržiūrėti ir tvarkyti tėvų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.4 punkte.
19.5. Vartotojai, turintys mokymo įstaigos ar sistemos administratoriaus prieigos teises, gali:
19.5.1. peržiūrėti ir tvarkyti savo duomenis, nurodytus atitinkamai privatumo politikos 9.6.7  papunkte;
19.5.2. peržiūrėti ir tvarkyti mokinių duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.3 punkte, išskyrus 9.3.4 punktą;
19.5.3. peržiūrėti ir tvarkyti tėvų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.4 punkte, išskyrus 9.4.4 punktą;
19.5.4. peržiūrėti ir tvarkyti mokytojų duomenis, nurodytus Privatumo politikos 9.5 punkte, išskyrus 9.5.4 punktą.
20. Vartotojams prieiga panaikinama pasibaigus santykiams ar juos nutraukus su įstaiga, kuri suteikė prieigą prie „Mano dienynas“ sistemos. Tuo atveju prieigą panaikina ir vartotoją ištrina pati įstaiga. 
21. Vartotojas turi teisę savarankiškai atjungti savo prieigą nuo sistemos. 
22. Už „Mano dienynas“ sistemos ir vartotojų duomenų atsarginių kopijų darymą atsako UAB „Nacionalinis švietimo centras“ arba kita įmonė, šias paslaugas teikianti pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį. Kiekvieną dieną daromos atsarginės dieninės „Mano dienynas“ sistemos ir jos duomenų bazių kopijos, kurios saugomos ne mažiau kaip 30 dienų nuo jos padarymo dienos.
23. Už Mano dienynas“ sistemos ir vartotojų duomenų atkūrimą iš atsarginių duomenų kopijų atsako UAB „Nacionalinis švietimo centras“ arba kita įmonė, šias paslaugas teikianti pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
24. „Mano dienynas“ sistemos saugos priemonės negali apsaugoti vartotojų duomenų nuo mokymo įstaigos personalo ar kitų vartotojų veiksmų, kurie gali atskleisti vartotojų duomenis, pavyzdžiui, netinkamai apsaugota darbo vieta, asmens duomenys atspausdinami ir laikomi visiems matomoje vietoje ir pan.
25. Saugos priemonės neatleidžia vartotojų nuo pareigos imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas vartotojų duomenų saugumas, ypatingai vengiant pateikti akivaizdžius vartotojo identifikavimo vardus, slaptažodžius, reguliariai keičiant slaptažodį ir neatskleidžiant savo vartotojo slaptažodžio ar nesuteikiant kitiems asmenims prieigos prie savo naudotojo paskyros ir savo asmens duomenų.
26. Įvykus saugumo incidentui, mokymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“ turi imtis veiksmų, kad būtų likviduotos saugumo spragos ir būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas.

IV. Baigiamosios nuostatos

27. Sistemos „Mano dienynas“ administracija turi teisę sistemos vartotojo aplinkoje įkelti UAB „Nacionalinis švietimo centras“ rėmėjų informaciją, nepažeidžiančią visuotinai priimtų etikos normų ir netrukdančią sistemos vartotojų darbui.
28. Vartotojai dėl vartotojų duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo turi tiesiogiai kreiptis į mokymo įstaigą, su kuria sieja santykiai ir kuri suteikė teisę naudotis „Mano dienynas“ sistema.
29. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ nevykdo vartotojų mokymų, nebent tai būtų numatyta paslaugų teikimo sutartyje, pasirašytoje tarp mokymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.
30. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ turi teisę pakeisti ir atnaujinti šią Privatumo ir slapukų naudojimo politiką.
31. Šios Privatumo ir slapukų taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Duomenų Tvarkytojas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ atnaujinęs Privatumo ir slapukų politiką, pasilieka teisę informuoti apie esminius pakeitimus paskelbiant pranešimą „Mano dienynas“ sistemos internetinėje svetainėje. Jei po praneštų pakeitimų vartotojai prisijungia ir toliau naudojasi teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad vartotojai sutinka su naujais reikalavimais nurodytais pranešime
32. Kontaktinė informacija klausimams susijusiems su asmens duomenų valdymu / tvarkymu ir duomenų subjekto teisių realizavimu - el. paštas bdar@nasc.lt.